مدیر کیست؟

مدیر عبارت از کسی است که دارای ابواب جمعی و فهرست زیر مجموعه بوده و علاوه بر خود، مسئول کار دیگران نیز می باشد. بنابراین مدیر تنها به وزیر وزارتخانه یا مدیر عامل یک سازمان گسترده و رئیس یک اداره اتلاق نمی شود. بلکه مسئول یک شرکت یا اداره کوچک، سرپرست یک کارگاه و مسئول یک بخش و یا یک قسمت و گروه نیز، خود مدیر بشمارمی رود و وظیفه مدیریت را بردوش می کشد.

مدیریت چیست؟

از مدیریت تعریفهای گوناگونی ارائه شده از جمله:

  1. هنر همانگ ساختن یک مجموعه و هدایت آن بسوی مقصد مطلوب را مدیریت گویند.
  2. هنر اداره کردن و به کارگیری مجموعه امکانات و استعدادهای مادی و معنوی در یک سازمان را بر اساس آگاهیهای مناسب برای رسیدن به اهداف تعیین شده سازمانی مدیریت گویند.
  3. هنر سامان بخشی، سازماندهی؛هماهنگ و همسو سازی،رهبری و کنترل فعالیتهای دستجمعی برای نیل به هدفهای مطلوب و مورد نظر با حداکثر کارایی و بازدهی را مدیریت می گویند.
  4. فن سازماندهی، سامان بخشی، بسیج و کنترل نیروهای انسانی و به کارگیری آنها در راستای اهداف از پیش تعیین شده سازمانی را مدیریت گویند.

مدیریت را برخی هنر و برخی علم می دانند در حالی که مدیریت آمیزه ای از علم و هنر و تجربه است.

از ویژگیهای مدیریت به کارگیری همه امکانات و استفاده از همه استعدادها و قابلیت های موجود و جلوگیری از هرز و هدر رفتن نیروها، توامندیها و امکانات و سرعت عمل بخشیدن به اقدامات و عملکردها می باشد.

علم عبارت از یکسری حقایق و دانشهایی است که تحت نظم و قاعده بوده و قابل اثبات هستند. آشنایی به قوانین حاکم میان پدیده ها را علم نامند. میزان موفقیت یا عدم موفقیت هر دستگاهی بستگی تام و تمام به نحوه مدیریت آن دستگاه دارد. مدیریت همانند رانندگی است، همانگونه که راننده پشت فرمان می نشیند تا از شهری به شهر دیگر رود درمدت چند ساعتی که رانندگی می کند همواره ودر هر زمان با شرایط و اوضاع واحوال متغیر مواجه می باشد شرایط لحظه به لحظه دگرگون می شود یک مدیر نیز ازاول وقت اداری تا پایان آن با شرایط متغیر روبروست هر لحظه تصمیمی مقتضی خود را می طلبد. بنابراین گرچه رانندگی دارای یکسری قواعد وقوانین ثابت است اماچگونگی وزمان استفاده ویا بکارگیری آنها متغیرومتفاوت می باشد، مدیریت نیز چنین است

آگاهی از قوانین ثابت را علم مدیریت و نحوه و زمان و طرز استفاده از آنها را تجربه و هنر مدیریت می آموزد. در زندگی روزمره و مدیریت ناگهان انسان ناخواسته در موقعیت مطلوبی قرارمی گیرد وگاه نیز آدمی خود با عملکردش بطور مستقیم و غیر مستقیم وضعیت نامطلوبی برای خود بوجود می آورد مدیر و مدبر زیرک کسی است که در برابر رخدادهای غیر مترقبه غافلگیر نشود و در کانون مشکلات دست روی دست نگذارد و زانوی غم بغل نگیرد.